Regler

Nedan finns alla regler för hur man spelar cribbage för två spelare.

Om du är osäker på reglerna, finns en lathund här. Lathunden är i A5-storlek; skriv ut och vik på mitten, eller skriv ut på båda sidorna och dela. På framsidan finns en poängtabell att ha sidan om sig när man spelar, på baksidan finns en sammanfattning av reglerna.

Om du inte har ett cribbage-bräde, finns ett enkelt pappersbräde här. Man spelar med Fia-pjäser – två röda och två blå. Brädet har 60 fält per spelare, så man spelar två varv.

Allmänt

Cribbage är ett kortspel för två personer. (Nedan kallade "han" för enkelhetens skull.) Man använder en vanlig kortlek; essen räknas som lägst, i övrigt är kortens ordning den vanliga.

Korten används huvudsakligen som sitt prickvärde. Ess är värda en prick, tvåor två och så vidare upp till tiorna. Klädda kort är värda tio prickar.

Cribbage-brädet

Ett cribbage-bräde används för att föra protokoll. Brädet har 60 eller 120 hål för varje spelare, plus ett "vinsthål". Spelarna använder vars två "pegs" för att markera sina poäng.

Det är alltid den främre peggen som markerar aktuell poäng. Man flyttar sina pegs växelvis. Säg att du får åtta poäng. Då lyfter du upp din bakre peg och flyttar fram den så att den kommer åtta hål framför den främre. På det viset kan man alltid se hur många poäng man markerade senast.

I den vänstra bilden står blå spelare på 15 poäng och röd spelare på 10 poäng. Nu får röd tre poäng. Han flyttar sin bakre peg till hål 13 för att markera detta – efteråt ser brädet ut som på högra bilden.

Vinst och skunk

Ett parti vinns av den som först kommer till 121 poäng. På de bräden som har 60 hål per spelare går man två varv – och ut till vinsthålet. På bräden med 120 hål går man bara ett varv plus ut till vinsthålet.

Spelet bryts omedelbart när en spelare uppnår 121 poäng. Det betyder att om partiet är jämnt, är det mot slutet viktigt i vilken ordning poängen ges.

Om den förlorande spelaren har färre än 91 poäng när partiet tar slut är han "skunkad". I tävlingar ger detta extra matchpoäng till vinnaren.

Att lyfta om given

Innan spelet lottar spelarna om vem som ska börja att vara giv. Båda spelarna blandar kortleken, sedan lyfter båda upp var sin del av leken och visar bottenkortet av de lyfta korten. Spelaren med lägst kort börjar att ge. (Ess är som alltid lägst. Lyfter man samma valör blandar man om och lyfter på nytt.)

Spelarna turas sedan om att ge tills den ena nått 121 poäng.

Om man spelar flera partier är det den som förlorade föregående parti som börjar att vara giv i nästa parti.

En giv

Så här spelas en giv:

 • Den som ger – given – blandar kortleken och lägger den framför sig. Motståndaren – förhand – kuperar kortleken.
 • Given delar ut sex kort till varje spelare; korten ges ett och ett med början på förhand. Given lägger sedan återstoden av leken på sin sida av bordet, så att man tydligt ser vem som är giv.
 • Båda spelarna sakar vars två av sina kort till krubban. Krubban är en tredje hand vars poäng tillfaller given. (Lägg korten på givens sida av bordet.)
 • När båda spelarna sakat, vänder man upp startern. Förhand lyfter upp en del av kortleken; given tar det översta kortet i den resterande delen av leken, vänder upp det och lägger det ovanpå kortleken. Startern anses ingå i alla händer när man räknar ut poängen; alla tre händerna (förhands hand, givens hand och krubban) består alltså av fem kort vid poängberäkningen. Om startern är en knekt får given 2 poäng; poängen markeras direkt.
 • Man spelar korten. (Se nästa avsnitt.) Man fortsätter spela tills båda spelarnas handkort är slut. De poäng som ges under spelet markeras direkt.
 • Man får poäng för ("mäler") händernas värde. Först räknar förhand ut hur många poäng han har på sin hand (de fyra handkorten + startern) och markerar så många poäng på brädet. Därefter gör given likadant med sin hand. Slutligen vänder given upp krubbans kort och räknar ut och markerar poängen för den.

Sedan är given slut! Den som var förhand blir giv, samlar ihop korten och blandar dem.

Spelet av korten

Så här går spelfasen till:

 • Korten spelas ett och ett, tills båda spelarnas handkort (alla åtta) spelats. Man spelar i omgångar; förhand spelar det första kortet i första omgången.
 • En spelare lägger de kort han spelar i en hög framför sig, med framsidan upp. Korten får inte blandas med motståndarens kort. Alla spelade kort ska vara synliga, och kort tas inte bort (eller vänds ned) när en omgång är slut. (Det finns dock ett alternativt sätt att lägga korten – se nedan.)
 • Efterhand som korten spelas summerar man totalt antal prickar inom omgången. Den som spelar ett kort säger vad den nya totalsumman blir. Säg att förhand börjar med en fyra – och säger "fyra". Given spelar en åtta och säger "tolv". Förhand spelar en dam och säger "tjugotvå". Och så vidare.
 • Totalsumman i en omgång får aldrig överstiga 31. Om en spelare spelar ett kort så att summan blir exakt 31, avslutar det omgången. Motståndaren till den som spelade kortet som gav 31 spelar första kortet i nästa omgång.
 • Om totalsumman är under 31, men den spelare som står i tur inte har något kort han kan spela utan att överskrida 31, säger han "pass". (Eller det engelska "go".) Om motståndaren då har kort som går att spela utan att överskrida 31, spelar han vidare – antingen tills summan blir 31, eller tills även han passar. (När han inte har något kort han kan spela utan att överskrida 31.) Omgången är slut, och den som passade först spelar ut det första kortet i nästa omgång.
 • Om en spelare inte har fler kort på handen säger han automatiskt pass. Den andre spelaren spelar vidare, tills även hans kort är slut.
 • Under spelet ges poäng till den som lägger sista kortet i varje omgång, och ibland för vissa cribbage-kombinationer. Se poängtabellen nedan. Poäng som ges under spelet markeras omedelbart. (Om någon når 121 poäng under spelfasen bryts spelet direkt, och det blir ingen mälning.)

Observera att man måste spela om man kan. Säg att given lägger totalsumman 24 och förhand passar. Om given då kan spela vidare utan att överskrida 31 måste han göra det. Har han flera möjligheter, väljer han själv vilket/vilka kort han vill spela och i vilken ordning. Men han får inte avsluta omgången förrän summan är 31 eller även han passar.

Eftersom samma spelare ibland spelar flera kort i rad, kan det bli att en spelare har flera kort kvar när motståndarens kort är slut. Man spelar dock alltid vidare tills alla kort spelats. Säg att givens kort är slut. Då kan det bli att förhand först avslutar en omgång med ett kort, sedan själv påbörjar en ny omgång med nästa kort.

Normalt lägger spelarna sina kort i varsin hög på bordet, med alla korten synliga. Som på bilden till höger. (Det är också det sätt som står i tävlingsreglerna.)

En del föredrar dock ett alternativt sätt: att korten läggs efter varandra mitt på bordet, delvis täckande föregående kort. Med ett litet mellanrum mellan omgångarna. Alltså som på nedre bilden. Det kan göra det tydligare i vilken ordning korten spelats, och göra det enklare att se till exempel följder under spelet. Om ni spelar så, var noga med att hålla reda på vilka kort som hör till vem – så att det är lätt för spelarna att ta tillbaka sina kort när spelet är slut och händernas poäng ska mälas.

Poäng vid mälningen

När man mäler sin hand (eller krubban) får man poäng för de här kombinationerna:

 • Femton: Varje kombination av kort med pricksumman femton ger 2 poäng.
 • Par: Varje par ger 2 poäng.
 • Följd: Tre eller fler kort i nummerföljd ger 1 poäng per kort.
 • Flush: Om alla fyra handkorten är i samma färg ger det 4 poäng. Om även startern är i samma färg får man istället 5 poäng. (Krubban kan bara få poäng för fem-flush, inte fyr-flush.)
 • Knekten: Knekten i starterns färg ger 1 poäng.

Man får kombinera ihop korten på så många sätt man vill; varje unik kombination av kort som ger femton/par/följd räknas! Till exempel är hj5-sp5-kl10-hjK fyra femton: hj5 + kl10, hj5 + hjK, sp5 + kl10, sp5 + hjK. Dessutom är femmorna ett par, så man får totalt 10 poäng. En triss (till exempel tre fyror) är värd 6 poäng, eftersom man kan kombinera ihop tre olika par.

Följder måste dock alltid dras ut "till full längd". En följd på 2-3-4-5 måste räknas som en fyr-följd och ger 4 poäng; man får inte räkna den som två tre-följder. (2-3-4-4 ger fler poäng än 2-3-4-5. Med 2-3-4-4 har man två tre-följder och ett par.) Kom också ihåg att essen alltid är lägst; dam-kung-ess är inte en följd.

Alla tior och klädda kort är värda tio prickar, men de räknas som olika valörer när man räknar par och följder. 10-10 och dam-dam är par, men 10-dam är inte par. 9-10-knekt är en följd, liksom knekt-dam-kung; 8-9-dam är inte en följd.

För att få poäng för flush måste alla fyra handkorten vara i samma färg; det räcker inte att tre av handkorten och startern är i samma färg. Här finns också ett undantag: I krubban får man inte poäng för fyrkorts flush, bara femkorts. (Fyra spader i krubban och en hjärter som starter ger alltså inga poäng för flush, men är även startern en spader får man 5 poäng.)

Poäng under spelet

Under spelet får man poäng dels för att lägga sista kortet i en omgång, dels för cribbage-kombinationer liknande dem vid mälningen.

Poäng när man lägger sist i en omgång:

 • Trettioett: Att avsluta omgången genom att lägga så att totalsumman blir 31 ger 2 poäng.
 • "Go"/pass: Om omgången avslutas utan att man kommer till exakt 31 får den som sist spelade ett kort i omgången 1 poäng för "go".
 • Sistan: Att spela det sista av de åtta handkorten ger 1 poäng.

Ett och samma kort kan bara ge poäng för ett av ovanstående alternativ. ("Sistan" är egentligen samma sak som att få poäng för "go". Om det sista kort som spelas ger totalsumman 31 får man 2 poäng för det, annars säger man att man får 1 poäng för sistan.)

Cribbage-kombinationer under spelet:

 • Femton: Att lägga så att totalsumman blir 15 ger 2 poäng.
 • Par: Att lägga samma valör som det senast spelade kortet ger 2 poäng. (Spelas sedan ett tredje kort av samma valör (triss) ger det 6 poäng (3 x par). Och om sedan även det fjärde kortet spelas (fyrtal) ger det 12 poäng (6 x par). Precis som när man har triss/fyrtal vid mälningen.)
 • Följd: Om de tre eller fler senast spelade korten bildar en följd, ger det 1 poäng per kort. Korten behöver inte ha spelats i ordning.

Man kan inte få poäng för flush eller knekten under spelet, och startern räknas aldrig in i kombinationer under spelet.

Ibland får man poäng på flera sätt för samma kort. Säg att förhand spelar en trea och säger totalsumman 28. Har då given också en trea kan han spela den och säga "trettioett och par" och markera 4 poäng: 2 för att han avslutar omgången med 31, 2 för paret. Eller säg att de först spelade korten i en omgång är en sexa och en femma. Då kan man spela en fyra och få 5 poäng: 2 för att totalsumman blir 15, 3 för följden 6-5-4.

Poängen för par och följder ges för de senast spelade korten – oavsett vem som spelat dem. När den ena spelaren inte kan lägga (eller har slut på kort), händer det att samma spelare spelar flera kort i rad. Säg att förhand spelar en tvåa och given passar. Om förhand då har en tvåa till (och den går att spela utan att totalsumman överstiger 31), kan han spela den och bilda par med den tvåa han själv nyss spelade.

Korten som bildar följder kan ha spelats i valfri ordning. Ett exempel: Säg att förhand börjar omgången med en tvåa – och säger "två". Given spelar en fyra och säger "sex". Nu spelar förhand en trea och säger "nio, och följd på tre" och markerar 3 poäng – eftersom de tre senast spelade korten var 2-4-3. Om given nu har en femma (eller ett ess) på handen kan han spela den och få 4 poäng för en fyr-följd. (Given kan istället spela en tvåa och få 3 poäng för en tre-följd – eftersom de senast spelade korten var 4-3-2. Det blir dock ingen följd om han spelar en fyra; de tre senast spelade korten blir då 4-3-4.)

Poäng för par och följder räknas bara inom omgången. Om sista kortet i föregående omgång var, säg, en nia, blir det inte ett par om man börjar nästa omgång med en nia.

Oklarheter?

Om något är oklart i ovanstående, finns det många regelsamlingar (på engelska) på Internet. Googla på "cribbage rules"! Eller slå ett öga på de tävlingsregler det amerikanska cribbageförbundet använder.

Mycket nöje! Gillar du spelet är du mycket välkommen att vara med i vår årliga SM-tävling.